Header Ads


GÜNEY İTALYA KENT SİKKELERİ

GÜNEY İTALYA

Güney İtalya'da sikke basımı 6.yy'ın ortalannda başlamıştır. Sybaris, Kroton vemetapontium kentleri Peloponnessos'tan gelen Akhalılar tarafından kurulmuştur. Bukoloni kentlerinin kendilerine özgü sikkeleri mevcuttur. Sikke pulu ince ve tam yuvarlak olup ÖY'deki figür kabartma iken aynı figür AY'de incus (konkav/intaglio) şeklindedir. Bu incus tekniğinin görüldüğü sikkelere nummi incusi denir ve bu teknikte basılan sikkeler İÖ.440 yılına kadar sürer. Zamanla da Sicilya'ya geçmiştir.

MÖ.550-530 7,89 gr
SYBARİS

Kent, İÖ.510 yılında Kroton tarafından tahrip edilir. Bu nedenle kentin incus tekniğinde bastığı ilk sikkeleri 510 yılından önceye tarihlenir ve bu tarih diğer kentler içinde söz konusudur. G. İtalya'da ilk sikke basan kent olduğu düşünülür. Sybaris sikkeleri oldukça geniş bir pula sahiptir. Bu form 6.yy, orta boy sikke pulu 500, tıknaz olanı ise 475 civarındandır. Sikkelerindeki boğa figürünün aynısı Laus, Ami ve Sirinus kentlerinde de görülür. Bu kentler ya Sybarisin kolonileriydi yada onların nüfuzu altındaydı. Söz konusu kentlerin bastığı bazı sikkeler 510 yılında Sybaristen kaçanlar tarafından basılmış olabilir.


                                                                     

Ami Sikkesi 550-530 7.71gr               Sirinus/Pyxus Sikkesi                                 Laus Sikkesi

Boğa tasvirlerinin, Kroton tarafından 476 da Sybaris'in ikinci kez tahrip edilmesinin ardından kente gelenleri tasvir ettiği düşünülür

MÖ. 500 yılına tarihlenen sikkenin ağırlığı  7,48 gr

POSEİDONİA


Çukur tip tekniğinde basılan sikkeleri 6.yy'ın ikinci yansına tarihlenir (530). Diğer kentlerdeki gibi Akha ağırlık standartında basılan ilk sikkeleri 7.5 gr.lık staterdir. 2 gr.lık didrahmileri diğer kentlere nazaran daha hafiftir (diğerleri 3 drahmi). Sikkelerindeki Poseidon, Kaulonia sikkelerindeki Apollon'a benzer bir tarzda tasvir edilmiştir.

METAPONTUM
G. İtalya'nın Sybarrsten sonra en önemli darphanesidir. Sikkelerinde kullanılan tip buğday başağıdır. Sikke pulu 500 dolayında orta boya düşürülmüştür. Bu dönemde bazı sikkelerin özellikle Korinthos ve Selinus  sikkeleri üzerine ikinci kez darp edildiği görülür. 5. yy'ın sonulanna doğru basılan sikkelerde sanatçı  isimlerine rastlanır. 4. yy ın ikinci yarısında altın drahmi ve çift stater basımları vardır. Yüzyılın son çeyreğinde basılan bir sikkede kentin efsanevi kurucusu Leukippos resmedilmiştir. Kartaca baskılan  nedeniyle Epeiros kralı Aleksandros'tan yardım talep edilmiştir. Bu dönemde altın sikkeler basılmış ve  sikkelerde Nike başı ve Yunanca Nike lejantı yeralmaktadır. Bu seriler darbın askeri nitelikli olduğunu gösterir.

MÖ. 550-530 yıllarına tarihlenen sikkenin ağırlığı  8,02 gr 520-510 yıllarına tarihlenen sikkenin ise 8.22 gr
CROTON


Sybaris ve Metapontumdan sonra sikke darbına başlamıştır. Apollonla ilgili tipler kullanılmıştır. Oldukça  zengin bir emisyona sahip olan kentin sikkelerinde pekçok farklı tip ve semboller görülür. Bölgede kullanılan incus tekniğini Samostan Krotona göç eden Pythagoras'ın bulduğu söylenir? İncus tekniğini 440  yılına kadar devam ettirmiştir. Ancak sikke pulu oldukça kalındır.
Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.