Header Ads


İzmir Arkeoloji ve Toplum Buluşmaları: Çağlar Boyunca Akdeniz ve İzmir Sempozyumu

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ve ilgili şube Müdürlükleri olan Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları, Koruma Uygulama Ve Denetim ve İzmir Akdeniz Akademisi ortak çalışması ile 10 Aralık 2022 tarihinde, Travel Turkey 2022 İzmir Fuarı'nda, İzmir Arkeoloji ve Toplum Buluşmaları kapsamında; Çağlar Boyunca Akdeniz ve İzmir Sempozyumu düzenlenecektir

      Ülkemizden ve dünyadan çeşitli disiplinlerde alanlarında uzmanların  katılacağı sempozyum; iki oturumlu bir sempozyum olarak gerçekleştirilecektir. Çağlar Boyunca Akdeniz ve İzmir Sempozyumu'nun  ilk oturum başlığı, “Akdeniz’de Fikirlerin ve Objelerin Yolculuğu: Dil, Taş, Seramik”; II. oturumunun başlığını ise “İzmir ve Çevresindeki Coğrafi Değişimler: Yer, Deniz, Doğa” şeklinde belirlenmiştir.

Çağlar boyunca Akdeniz ve İzmir Sempozyumu Afiş

İzmir Arkeoloji ve Toplum Buluşmaları: Çağlar Boyunca Akdeniz ve İzmir Sempozyumu

     Sürdürülebilir olarak  her yıl yapılması planlanan İzmir Arkeoloji ve Toplum Buluşmaları kapsamında yapılacak olan  sempozyumun ilkinde, İzmir’in tarih öncesi ve tarihten itibaren günümüz Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin kentleriyle olan ilişkilerini arkeolojik bulgular ve güncel araştırmalar yoluyla irdelenmesi, Antik dönemden itibaren  depremler ve yarattığı tsunamiler  gibi doğal afetlerin  kıyı çizgisi değişimlerine etkisinin nasıl olduğu ve günümüzde nasıl tehlikelerle karşılanabileceğini geniş kitlelerle paylaşılarak deprem gerçeğinin coğrafyamızın bir gerçeği olduğu  anlatılması üzerine olacaktır. Düzenleme Kurulunda yer alan isimler ise: Mehriban Yanık [İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı], Doç. Dr. Ahmet Uhri [Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı], Doç. Dr. Akın Ersoy [İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi], Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur [Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi], Prof. Dr. Serdar Aybek [Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı]

ÇAĞLAR BOYUNCA AKDENİZ VE İZMİR SEMPOZYUM AMAÇ VE KAPSAMI

Sempozyumun I. oturumu olan “Akdeniz’de Fikirlerin ve Objelerin Yolculuğu: Dil, Taş, Seramik” başlığı;  Akdeniz’in uzun zamana yayılmış kültürel coğrafyası içerisinde; konuşulmuş diller üzerinden yapılan araştırmalar, birbirine benzer mimari kültürel mirasın oluşmasında katkısı olduğu düşünülen  taş ticareti ile ilgili çalışmalar ve kültürlerarası etkileşimlerde etkisi ve önemi üstün olan, ticaretin seramik eserlerdeki yansımaları, fikirlerin ve objelerin yolculuğunu anlatmak üzere ele alınacaktır.

 Akdeniz’de Hellen Dilinin Yayılımı ve Dilin Akdeniz Kültürü’nün Oluşmasına Katkısı

    Akdeniz’deki uygarlık devamlılığı içerisinde konuşulan diller, döngüsel bir kültür olgusunun gelişmesini ve farklı insan topluluklarının kaynaşmasını sağlamıştır. Ticaretin, yeme-içme alışkanlıklarının ve iç içe geçmiş yüzyılları eskiten fikirlerin beslediği bu döngü içerisinde İzmir, çok dilli ve kültürel kimliğiyle öne çıkmış bir liman kentidir. Dolayısıyla kentin sahip olduğu zenginlik, İzmir’in Akdeniz’deki önemli kentler ve kültürlerle ilişkilerini, kendine has nitelikleri göz önünde bulundurarak değerlendirmeyi mümkün hale getirmektedir.

 Smyrna ve Mermer Ticareti

Akdeniz kentlerinin özgün unsurlarıyla geçmişten günümüze varlığını ve izlerini sürdüren mimarisinin karakteristik yapı malzemesi doğal taş türleridir. Anıtsal ve dini yapılarda, taş evlerde, köşk ve konaklarda kullanılan taşlar, aynı zamanda yüksek maliyetli bir ticari üründür. Akdeniz çevresindeki çok sayıda taş ocağından çıkarılan bloklar, deniz yoluyla taşınarak bölgelerarası etkileşime ve kültür alışverişinin gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. Sözgelimi Roma Dönemi’nde Dokimeion’dan [İşçehisar, Afyon] çıkarılan mermerler, Ephesos [Selçuk] Limanı üzerinden İtalya’dan İspanya’ya kadar çok geniş bir coğrafyaya dağılmıştır. İzmir, gerek Ephesos [Selçuk], Smyrna [Konak] ve Pergamon [Bergama] gibi anıtsal yapılarıyla ön plana çıkan antik kentlerin talepleri gerekse limanlarının avantajlarını kullanarak taş ticareti konusunda önemli bir merkez haline gelmiştir.

Akdeniz Ticaretinde Amphoraların Yeri

İçlerinde taşıdıkları değerli sıvı ve besinler, üzerlerinde yer alan resimlerle birlikte pişmiş topraktan yapılmış çeşitli kaplar, fikirlerin ve objelerin yolculuğunun takip edilebilmesini sağlamaktadır. Örneğin depolama ve taşıma işlevleri olan amforalar; bölgelerarası ticari ilişkilerin anlaşılması, ticari rotaların tespit edilmesi, deniz yolları ve limanlar hatta kentler arası ticari ilişkilerin boyutları hakkında bilgi verirler. İzmir’in binlerce yıllık iskân tarihi, Akdeniz’deki kentlerle kurduğu ilişkilerin anlaşılması açısından yol gösterici maddi kanıtların elde edilmesine imkân vermiştir. Bu bilimsel kanıtlar, Akdeniz’de konuşulan diller ve taş ticaretiyle birlikte üçayaklı bir kurgu, özellikle Antik Çağ’da bir aktör olarak İzmir’in Akdeniz dünyasının kültürel bütünlüğü içerisindeki rolünü anlamlandırmak adına farklı bir perspektif sunacaktır.

Çağlar Boyunca Akdeniz ve İzmir Sempozyumu’nun II. oturumunda kamu otoriteleri ve bilimsel kuruluşlar tarafından öncelikli olarak önemsenmesi gereken doğal afetler ve devingen coğrafi değişimler konu edilerek İzmir’in uzak geçmişi ele alınacaktır. İzmir’in deprem geçmişi, Tunç Çağı Egesi’ndeki en önemli doğa olayı olarak kabul edilen Thera Patlaması sonucu oluşan tsunaminin İzmir’de arkeolojik olarak tespit edilmiş izleri, jeoarkeolojik çalışmalar ve paleocoğrafya araştırmaları ışığında İzmir kıyılarının geçmişten bugüne nasıl değiştiği bu oturumda ele alınacaktır.

Sempozyum; akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönetici ve çalışanları, profesyonel ve amatör kent tarihi araştırmacıları, üniversite öğrencileri, turist rehberleri, arkeologlar, sanat tarihçileri ve beşeri coğrafya uzmanları, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlara hitap etmekte, kültürel miras bilinci ve arkeolojik miras konusunda farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır.

SEMPOZYUM PROGRAMI

ÇAĞLAR BOYUNCA AKDENİZ VE İZMİR SEMPOZYUMU

10 Aralık 2022, FUAR İZMİR

10.00-10.30 Açılış Konuşması

Mustafa ÖZUSLU [İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili]

Mehriban YANIK [İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı]

10.30-12.30 I. OTURUM

AKDENİZ’DE FİKİRLERİN VE OBJELERİN YOLCULUĞU “DİL-TAŞ-SERAMİK”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Felix PIRSON [Alman Arkeoloji Enstitüsü]

Prof. Dr. Cumhur TANRIVER [Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Eski Yunan Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı]

Akdeniz’de Hellen Dilinin Yayılımı ve Dilin Akdeniz Kültürü’nün Oluşmasına Katkısı

Matthias BRUNO [Smyrna Antik Kenti Kazısı Ekip Üyesi], Fulvia BIANCHI [Smyrna Antik Kenti Kazısı Ekip Üyesi]

Smyrna ve Mermer Ticareti

Prof. Dr. Ahmet Kaan ŞENOL [Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı]

Akdeniz Ticaretinde Amphoraların Yeri

Prof. Dr. Gonca CANKARDEŞ ŞENOL [Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı]

Antik Dönemde Ticari Kontrol Sistemlerine Bir Örnek: Amphora Mühürleri

12.30-14.00 Öğle arası

14.00-16.00 II. OTURUM

İZMİR VE ÇEVRESİNDEKİ COĞRAFİ DEĞİŞİMLER “YER-DENİZ-DOĞA”

Oturum Başkanı: Dr. Muammer İreç [İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi, KUDEB]

Prof. Dr. İlhan KAYAN [Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı], Prof. Dr. Ertuğ ÖNER [Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı], Doç. Dr. Serdar VARDAR [İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı]

İzmir Kıyılarının Şekillenmesi ve Jeoarkeolojik Değerlendirmeler

Prof. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU [Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı]

İnsanlık Tarihinin En Büyük Doğal Afeti: Geç Tunç Çağı Santorini Volkanı’nın Patlamasının Akdeniz ve Ege’deki İzleri

Prof. Dr. Mahmut Göktuğ DRAHOR [Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı] 

İzmir ve Çevresinde Doğal Afetler: Yerbilimsel Olgulara Tarihsel Bir Bakış

16.00-16.15 Ara

16:15-17:00 Değerlendirme ve Kapanış

Kaynak: İZMEDAHiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.